HANDELSBETINGELSER BTB

Disse salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) kommer til anvendelse, såfremt ikke andet er skriftligt aftalt mellem Borg & Bigum Danmark A/S, CVR-nr. 78 52 04 18, Rørvang 10, 2620 Albertslund (”B&B”), herefter benævnt B&B og køber.

1. Tilbud og ordrebekræftelse

1.1 Skriftligt tilbud fra B&B er bindende i 30 dage fra tilbudsdatoen medmindre andet er oplyst i tilbuddet. Ac-cept skal være skriftlig og være B&B i hænde senest kl. 16.00 på udløbsdatoen.

1.2 Når køber har accepteret tilbuddet, sender B&B en ordrebekræftelse på e-mail. Først når køber modtager ordrebekræftelsen, foreligger der en endelig aftale. Leveringstidspunkt samt pris pr. enhed fremgår af ordrebekræftelsen. Såfremt køber ikke vil acceptere ordrebekræftelsen, skal køber inden 3 dage fra modtagelsen give skriftlig besked til B&B. I modsat fald gælder alene B&B’s ordrebekræftelse og betingelserne.

2. Forbehold

2.1 B&B’s tilbud er afgivet med forbehold for at fremskaffe de varer, som ikke er på lager. Ethvert tilbud er afgivet med forbehold for ændrede bestemmelser for ind- og udførsel af varer, samt manglende oplysninger eller ændringer i målgruppe, marked eller anvendelse. B&B er berettiget til at tilbagekalde det afgivne tilbud, uden at dette giver køber ret til at rejse krav af nogen art, såfremt forbeholdene aktualiseres.

3. Risikoens overgang

3.1 Varerne leveres ab B&B’s lager.

3.2 Medmindre andet er aftalt, forbeholder B&B sig ret til delleveringer. B&B forbeholder sig ret til 10% over-/underlevering. Over-/underlevering gælder ikke julegaver, Gaveuniverset.dk og Firmagavernu.dk.

4. Leveringstid og forsinkelse

4.1 Leveringstiden angivet i ordrebekræftelsen er fastsat efter B&B’s bedste skøn afhængig af forholdene ved ordrebekræftelsens afsendelse.

4.2 B&B er berettiget til at udskyde leveringstidspunktet, såfremt forsinkelse skyldes forhold, som B&B ikke er herre over, jf. punkt 5.

4.3 Køber er alene berettiget til at hæve købet, såfremt der foreligger væsentlig forsinkelse.

4.4 I tilfælde af forsinkelse har køber ikke krav på erstatning, medmindre forsinkelsen skyldes B&B’s uagtsomme eller forsætlige forhold.

5. Force majeure

5.1 B&B er berettiget til efter eget valg enten at hæve en aftale med køber eller udskyde leveringstidspunktet og er fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som B&B ikke er herre over, herunder, men ikke udelukkende, oprør, uroligheder, krig, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, slow down, mangel på transportmidler, mangel på energiforsyning, vareknaphed, sygdom samt forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandører samt uheld i leverandørers produktion eller afprøvning.

5.2 Køber kan i tilfælde af force majeure ikke gøre mislig-holdelsesbeføjelser af nogen art gældende over for B&B, såfremt B&B ophæver aftalen eller udskyder leveringen. Køber kan således ikke hæve aftalen, kræve forholdsmæssigt afslag, naturalopfyldelse eller erstatning af nogen art.

6. Reklamation

6.1 Straks ved varens modtagelse er køber forpligtet til at undersøge varen, herunder kontrollere, at varen er uskadt, at emballagen ikke er brudt, og at levering omfatter det aftalte antal. Reklamationer skal fremsættes skriftligt, være påført fakturanummer og skal være B&B i hænde inden 5 dage fra konstatering af problemet, dog maksimalt 6 måneder fra leveringsdatoen.

6.2 Forandringer af eller indgreb i det solgte uden B&B´s skriftlige samtykke fritager B&B for enhver reklamationsforpligtelse.

6.3 Inden for en periode på 4 uger fra fremsættelse af reklamation er B&B berettiget til at udarbejde en hand-lingsplan for korrigerende handlinger til afhjælpning af mangelfulde varer.

7. Mangler

7.1 Såfremt varen er behæftet med en skjult mangel, er køber forpligtet til at reklamere skriftligt inden 5 dage fra konstatering af den skjulte mangel, dog maksimalt 6 måneder fra leveringsdato.

7.2 Efter anmodning fra B&B er køber forpligtet til at returnere varerne til B&B med henblik på undersøgelse af manglen.

7.3 Inden for en periode på 4 uger fra fremsættelse af mangel er B&B berettiget til at udarbejde en handlingsplan for korrigerende handlinger til afhjælpning af mangelfulde varer.

8. Produkt- og erstatningsansvar

8.1 For produktansvar gælder alene de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er B&B ikke ansvarlig for andre skader, herunder – men ikke begrænset til driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, skader på fast ejendom og løsøre, der hovedsageligt anvendes erhvervsmæssigt.

8.2 Ved skade på ting der efter deres art er bestemt til er-hvervsmæssig anvendelse, gælder de følgende be-stemmelser.

8.3 B&B er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom og/eller løsøre, som indtræder, mens varen er i købers be-siddelse.

8.4 I det omfang B&B bliver pålagt en erstatningspligt i forbindelse med produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde B&B skadesløs. Det gælder bl.a. – men ikke begrænset til – de tilfælde, at køber anvender private label på produktet.

8.5 B&B er ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår.

8.6 B&B er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, avancetab, forgæves omkostninger, skade på person og/eller ejen-dom, tab eller forvanskning af data eller andre følgeskader og indirekte tab. Købers erstatningskrav mod B&B kan ikke overstige den aftalte købesum.

8.7 Såfremt køber måtte blive mødt med krav fra tredjemand om produktansvar i anledning af varer leveret fra B&B, er køber forpligtet til straks at give B&B skriftlig meddelelse herom samt løbende at holde B&B orienteret om sagens forløb. Køber er bl.a. forpligtet til at udlevere en kopi til B&B af alle relevante dokumenter vedrørende sagen. Såfremt køber ikke overholder denne bestemmelse, fortaber køber ethvert krav mod B&B i anledning af sagen.

8.8 I tilfælde af at B&B måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, finder punkt 8.4 anvendelse, således at køber er forpligtet til at holde B&B skadesløs i samme omfang, som B&B’s ansvar er begrænset over for køber.

8.9 B&B kan anlægge retssager mod køber ved den samme domstol, som behandler tredjemands produkt-ansvarssag mod B&B.

9. Priser

9.1 Samtlige angivne priser er eksklusive ekspeditionsgebyr, forsendelse og moms samt andre myndighedsfastsatte afgifter.

9.2 Køber betaler fragt fra leveringsstedet samt ekspediti-onsgebyr.

10. Betaling

10.1 Betalingsbetingelserne er som udgangspunkt 8 dage netto kontant fra fakturadato. Betaler køber ikke retti-digt, beregnes der renter fra fakturadatoen med 2 % pr. påbegyndt måned. Køber er endvidere forpligtet til at betale et rykkergebyr på hver udsendt rykker samt at godtgøre B&B enhver udgift i forbindelse med inkasso og andre udgifter i forbindelse med inddrivelse af købesummen.

Ved e-handel er det muligt at betale med kreditkort, og beløbet vil blive trukket, når varen afsendes fra vores lager.

10.2 Såfremt køber reklamerer over forsinkelse eller mangler ved en del af leverancen, er køber forpligtet til at betale købesummen for den resterende del af leverancen rettidigt og uden adgang til modregning.

10.3 Såfremt køber reklamerer over forsinkelse eller mang-ler ved den samlede leverance, er køber desuagtet forpligtet til at betale købesummen rettidigt eller at deponere købesummen i et dansk pengeinstitut i overensstemmelse med deponeringslovens bestemmelser.

10.4 Køber kan ikke modregne krav vedrørende andre leverancer i købesummen.

11. Ejendomsforbehold

11.1 B&B forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil betaling har fundet sted.

12. Kataloger, beskrivelser mv.

12.1 Enhver oplysning, uanset om den stammer fra B&B eller en af B&B’s leverandører vedrørende vægt, dimensioner, kapacitet og tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce mv., er at betragte som orienterende. Oplysningen er kun forpligtende for B&B i det omfang, der udtrykkeligt er henvist til oplysning i tilbud eller ordrebekræftelsen.

13. Ophavsret

13.1 Alle designrettigheder tilhører Borg & Bigum Danmark A/S, hvis ikke andet fremgår direkte eller in-direkte. Designs må ikke kopieres eller anvendes kommercielt uden skriftlig tilladelse fra B&B eller fra anden rettighedshaver.

13.2 Såfremt der over for køber rejses krav vedrørende krænkelse af et dansk patent eller ophavsret vedrørende de af B&B leverede varer, påtager B&B sig at holde køber skadesløs for ethvert erstatningskrav, som køber måtte blive pålagt i henhold til dom eller retsforlig, samt for eventuelle sagsomkostninger i for-bindelse hermed, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

– køber er forpligtet til straks at give B&B skriftlig underretning om sagen på det tidspunkt, hvor tredjemand første gang rejser krav om krænkelse over for køber, og

– køber tillader, at retssagen om krænkelse følges af en af B&B udpeget advokat, samt at alle for-handlinger om sagens afgørelse eller forlig besluttes af B&B på købers vegne.

– At køber ved levering af eget design garanterer at evt. designrettigheder og patenter er overholdt. B&B kan bede om dokumentation for dette.

13.3 B&B er ikke ansvarlig for handlinger, der finder sted, efter at køber har fået kendskab til den mulige krænkelse, medmindre B&B udtrykkeligt og skriftligt har gi-vet samtykke til en sådan fortsat krænkelse.

13.4 Købers krav mod B&B i tilfælde af krænkelse af dansk patent eller ophavsret bortfalder, såfremt:

– køber ikke overholder betingelserne fastsat i punkt 13.1,

– B&B tilbyder at skaffe køber ret til fortsat anvendelse af de leverede produkter eller,

– B&B ændrer eller udskifter varerne, således at disse kan anvendes, uden at dette medfører en krænkelse.

13.5 Købers krav mod B&B kan ikke overstige de leverede varers nedskrevne værdi på det tidspunkt, hvor kravet første gang fremsættes over for B&B. B&B er ikke an-svarlig for indirekte tab.

14. Forældelse

14.1 Købers mulighed for at rejse krav af nogen art over for B&B, herunder i forbindelse med skjulte mangler, udløber 6 måneder efter levering.

14.2 For krav mod B&B, der ikke er reguleret specifikt i afta-len eller ved ufravigelige lovregler, gælder 6 måneders forældelse.

15. GDPR

15.1 B&B registrerer og opbevarer alene persondata til gennemførelse af salg og levering og videregives ikke til tredjepart, bortset fra videregivelse til et eksternt forsendelsesfirma eller bestemt af myndighedskrav.

De registrerede og opbevarede persondata er omfattet af B&B’s persondatapolitik, se www.borgbigum.com, og henvendelser herom kan rettes til e-mail: kundesupport@borgbigum.dk.

16. Fravigelse

16.1 Betingelserne kan kun fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne.

17. Tvister

17.1 Ethvert spørgsmål om indgåelsen, forståelsen eller opfyldelsen af betingelserne samt ethvert spørgsmål vedrørende B&B’s og købers øvrige retsforhold skal afgøres efter dansk ret. Sag skal anlægges ved retten i Glostrup eller Østre Landsret i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i retsplejeloven.

*****

Albertslund 2023